زلفعلی بنیادیان

موسیقی سنتی

زلفعلی بنیادیان مشهور به زلفعلی بنیادی از بازماندگان موسیقی استان لرستان درگذشت

زلفعلی بنیادیان مشهور به زلفعلی بنیادی از هنرمندان و نوازندگان پیشکسوت موسیقی استان لرستان پنجشنبه شب سوم آبان ماه بر…
بستن